Albert 8:00-21:00

Obchody 9:00-21:00

Search
Generic filters

Online Mikuláš a dárky za 100 000 Kč

Sledujte v sobotu 5. prosince od 16.30 hodin živé vysílání na Facebooku OC Varyáda. 

Co na děti a rodiče čeká:

 • Čertí školka
 • Opravdové peklo, kde je pořád sranda
 • Pekelné úkoly
 • Andělská akademie
 • Hudební výchova s anděly
 • Tancování
 • Soutěže
 • Mikuláš a jeho parta

Opravdová nadílka také bude! Pro děti, které splní Mikulášovy úkoly, jsme připravili dárky z našeho hračkářství Pompo za 100 000 Kč!

Pravidla soutěže Mikulášské živé vysílání 5. 12. 2020 

Pořadatel a organizátor soutěže: 

Pořadatelem soutěže je EPG Varyada Karlovy Vary s.r.o. se sídlem na adrese Náměstí Republiky 1078/1, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČ: 04084047, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka č. 240147. 

Organizátorem soutěže je FALO EVENTS s.r.o., IČO 02763427.

 

Název soutěže: 

On-line mikulášská nadílka 5.12. 

Trvání soutěže: 

Soutěž probíhá od 5.12.2020 18:00 do 10.12.2020 do 23:59 

Podmínky účasti v soutěži: 

Soutěžícím se může stát pouze fyzická osoba s doručovací adresou v České republice, která je registrována na sociální síti FACEBOOK, má po celou dobu soutěže aktivní svůj FACEBOOK účet a splní stanovená pravidla soutěže (dále jen „soutěžící“).

Zadání soutěže: 

Zadání soutěží probíhá v rámci živého vysílání na Facebooku OC Varyáda ze dne 5.12. od 18:00. Vysílání se po jeho ukončení uloží na zdi stánky a je možné si jej zpětně přehrát.

Soutěžící mají za úkol poslat fotku nebo obrázek nebo přání pro Mikuláše.
Příspěvek je potřeba poslat na email varyada@faloevents.cz do 10.12. 23:59.

Výhry: 

100 x hračka pro holky

100 x hračka pro kluky

(dále jen „výhra“) 

Způsob určení vítězů a předání výhry: 

Výhercem se stane prvních 200 soutěžících, kteří splní podmínky soutěže. Výherci budou kontaktováni do 48 hodin od doručení soutěžního emailu.

Pokud výherce neposkytne dostatečnou součinnost pro předání výhry (neodpoví do 3 dnů od zaslání zprávy), nemůže výhru dále požadovat a Organizátor i Pořadatel mohou výhru použít k jiným účelům. 

Výhru si následně soutěžící vyzvedne v kancelářích správy OC: 7.-11. 12. 2020 v čase 9.00-16.00, jinak cena propadá společnosti.

Výhra bude vydána na základě unikátního kódu, který mu bude po skončení soutěže zaslán na email. Tímto kódem nebo emailem se musí soutěžící prokázat, jinak mu nemůže být výhra vydána.

Dílčí soutěže v rámci živého vysílání:

Zdobení perníčků

Výroba řetězu

Velký Mikulášský kvíz

Fotky s nadílkou

 

Trvání soutěže: 

Soutěž probíhá od 5.12.2020 18:00 do 10.12.2020 do 23:59 

 

Podmínky účasti v soutěži: 

Soutěžícím se může stát pouze fyzická osoba s doručovací adresou v České republice, která je registrována na sociální síti FACEBOOK, má po celou dobu soutěže aktivní svůj FACEBOOK účet a splní stanovená pravidla soutěže (dále jen „soutěžící“).

 

Zadání soutěže: 

Zadání soutěží probíhá v rámci živého vysílání na Facebooku OC Varyáda ze dne 5.12. od 18:00. Vysílání se po jeho ukončení uloží na zdi stánky a je možné si jej zpětně přehrát.

Soutěžící mají za úkol poslat fotku jak plní jednotlivé soutěže.
Příspěvek je potřeba poslat na email varyada@faloevents.cz do 10.12. 23:59.

Výhry: 

V každé soutěž je připraveno 10 odměn pro výherce, tj. celkem 40 výher.

(dále jen „výhra“) 

Způsob určení vítězů a předání výhry: 

V každé soutěži bude vylosováno 10 výherců, kteří budou kontaktováni.

Výhru si následně soutěžící vyzvedne v obchodním centru podle zaslaných instrukcí v emailu s potvrzením výhry.

 

Osobní údaje 

Zapojením do soutěže souhlasí soutěžící se zpracováním osobních údajů pořadatelem, které jsou potřebné pro účast v soutěži, evidenci soutěžících, vyhodnocení soutěže, komunikaci s výhercem a předání výhry, tj. zejména jméno a příjmení a email soutěžícího, případně další údaje, které soutěžící sdělí pořadateli nebo organizátorovi. Pořadatel je správcem osobních údajů ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č.  2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení“), a tyto údaje bude zpracovávat na dobu nezbytně nutnou pro uspořádání soutěže a případnou kontrolu. Toto zpracování je odůvodněno článkem 6 odst. 1 písm. a), c) a f) Nařízení. 

Soutěžící dále uděluje dobrovolně, svobodně, vážně a bez jakéhokoliv nátlaku pořadateli souhlas se zveřejněním soutěžních fotografií ve spojitosti se soutěžícím či jeho rodinnými příslušníky, a to na webové stránce, v tiskových zprávách, tištěných publikacích, médiích, na stránkách partnerů a dalších komunikačních kanálech (především sociálních sítích) souvisejících se soutěží v širším smyslu. V této souvislosti je soutěžící povinen mít vypořádána veškerá autorská, licenční práva a práva výkonných umělců k takovým fotografiím a zajistit, aby žádná třetí osoba v této souvislosti po pořadateli nevznášela jakékoliv nároky. V opačném případě je soutěžící povinen takové nároky na vlastní náklady vypořádat. Soutěžící dále uděluje dobrovolně, svobodně, vážně a bez jakéhokoliv nátlaku pořadateli souhlas s pořízením fotodokumentace a audiovizuálních děl souvisejících se soutěží a zachycující mimo jiné osoby jednotlivých soutěžících, jejich partnerů, zástupců, rodinných příslušníků apod. a jejich použitím způsoby uvedenými výše v tomto odstavci. Pro vyloučení pochybností se uvádí, že souhlas soutěžící uděluje na dobu neurčitou s tím, že pořadatel je oprávněn výše uvedené fotografie, fotodokumentaci a audiovizuální díla využívat pro veškeré marketingové účely pořadatele včetně budoucího použití jakožto reference v budoucích ročnících soutěže.

Bez souhlasu soutěžícího se soutěže nelze zúčastnit. 

Soutěžící může vzít souhlas se zpracováním osobních údajů pro uvedené účely kdykoliv zpět na adrese info@epg-gpi.cz. V případě jeho zpětvzetí však nebude možné vyhodnotit jeho účast v soutěži nebo jej informovat o výhře. 

V případě výherce budou osobní údaje (jméno, příjmení, e-mail) dále zpracovávány po dobu nezbytně nutnou pro předání výhry a dále po dobu 3 let konce doby konání soutěže za účelem evidence předání výhry. 

Do zpracování osobních údajů je zapojen též další zpracovatel: 

– pořadatel a organizátor soutěže, 

– FALO EVENTS s.r.o., IČO 02763427 

– Facebook Ireland Limited 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ireland, VAT Reg. No. IE9692928F

– Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland, DIČ: IE 6388047V

– případně další poskytovatelé zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací, které však v současné době správce nevyužívá. 

Soutěžící má v souladu s Nařízením tato práva: 

 • požadovat informaci, jaké jeho osobní údaje pořadatel zpracovává, 
 • vyžádat si přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování, 
 • požadovat výmaz těchto osobních údajů, 
 • právo vznést námitku, pokud budou údaje zpracovávány na základě oprávněného zájmu pořadatele, · na přenositelnost údajů a právo požadovat kopii zpracovávaných osobních údajů, 
 • podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, 
 • na účinnou soudní ochranu, pokud má za to, že jeho práva podle Nařízení byla porušena v důsledku zpracování jeho osobních údajů v rozporu s tímto Nařízením. 

 

Další důležité podmínky soutěže: 

Pořadatel i organizátor soutěže je oprávněn jednostranně bez náhrady změnit pravidla soutěže v průběhu jejího trvání, soutěž zkrátit, odložit, přerušit nebo kompletně zrušit. Úplné aktuální znění pravidel bude vždy k dispozici na odkazu Pravidla soutěže u dané soutěže. 

Soutěžící si je vědom, že účast v soutěži ani výhry není možné vymáhat právní cestou ani alternativně plnit v penězích. Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo nahradit deklarovanou výhru výhrou obdobného typu, a to i nižší hodnoty. 

Osoby nesplňující podmínky účasti v soutěži nebo jednající v rozporu s pravidly nebudou do soutěže zařazeny. Pokud se ukáže, že tato osoba se i přes uvedené stala výhercem, např. v důsledku duplicity FACEBOOK účtů nebo emailů, nemá nárok na výhru. 

Pořadatel si vyhrazuje právo bez udání důvodu vyloučit účastníka soutěže, jehož chování či profil FACEBOOK vykazuje známky nekalého či podvodného jednání (např.: duplicitní účet FACEBOOK nebo duplicitní email). 

Pořadatel si dále vyhrazuje právo vyloučit účastníka soutěže, jehož chování či FACEBOOK profil odporuje pravidlům sociální sítě FACEBOOK. V případě zjištění tohoto porušení, či v případě podezření bude takový účet nahlášen jako podvodný a případné vydání výhry bude pozastaveno až do vyjádření správce či odpovědného pracovníka společnosti  FACEBOOK. 

Nárok na výhru nelze převádět na jiného soutěžícího nebo jinou osobu. 

Pořadatel soutěže neručí za jakékoliv technické problémy v souvislosti s účastí v akci (především funkčnost sítě FACEBOOK). Pořadatel dále neručí za doručení zprávy či komentáře, prostřednictvím které budou informováni výherci soutěže a za doručení výhry zaslané prostřednictvím doručovatele poštovních služeb. 

Ze soutěže jsou vyloučeni všichni zaměstnanci pořadatele a organizátora soutěže, a osoby jim blízké a ostatní spolupracující právnické a fyzické osoby podílející se na této soutěži včetně jejich zaměstnanců a osob jim i jejich zaměstnancům blízkých. V případě, že se některá z těchto osob stane výhercem, výhra jí nebude předána a propadá ve prospěch pořadatele soutěže. 

Tato soutěž není nikterak sponzorovaná, spravovaná nebo přidružená k elektronické sociální síti FACEBOOK. Svou účastí v soutěži souhlasí každý soutěžící s těmito podmínkami soutěže a zavazuje se je dodržovat. V případně jakýchkoliv dotazů nebo nejasností ohledně soutěže se soutěžící mohou kdykoliv obrátit na e-mail info@epg-gpi.cz.

V Praze dne 4.12.2020

Online Mikuláš

Řekněte to svým přátelům

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email